Skip to content

Příležitost v obtížích | Opportunity in Difficulty

Zaráža ma, ako často ľudia vravia o poslednom období, ako o najhoršom čase, plnom neslobody a strachu. Keď naši lídri povedali, že pandémia je obdobím veľkých príležitosti a mali by sme za ňu istým spôsobom byť vďačný, bolo to akoby mi hovorili priamo z duše.

Obdobie pandémie vnímam ako úžasnú príležitosť počas ktorej s nami naši lídri zdieľajú jeho bohaté umenia prostredníctvom inšpirujúcich príbehov a čas, ktorý máme na náš individuálny tréning nám dáva možnosť objavovať samých seba na úrovniach, o ktorých sme nemali potuchy. Stačí to len vyskúšať a každý sa sám presvedčí o tom, že to skutočne funguje.

Najdôležitejším poznaním za posledné obdobie pre mňa však bolo, ako veľmi je dôležité si navzájom pomáhať. Našu organizáciu som od začiatku vnímal, že je predovšetkým o nezištnej pomoci. A v tom chcem aj do budúcna pokračovať, či už ako LIT osobne na skupinách, alebo počas online stretnutí, alebo v administratíve.

Našťastie je toľko príležitostí trénovať jeho umenia, pretože len vďaka osobnej skúsenosti môžeme byť schopní úprimne zdieľať všetko, čo sme sa naučili iným.


It amazes me how often people talk about the last period as the worst time, full of fear and lack of freedom. When our leaders said that the pandemic was a time of great opportunity and we should be grateful for it in some way, it was as if they were speaking directly from my heart.

I see the pandemic as a wonderful opportunity during which our leaders are sharing his teachings with us through inspiring stories, and the time we have for our individual training gives us the opportunity to discover ourselves at levels we have no idea about. Just try it and everyone will see for themselves that it really works.

However, the most important knowledge of recent times for me was how important it is to help each other. From the beginning, I perceived our organization that it is primarily about selfless help. And I want to continue to do so in the future, whether as leaders in training, in person or in groups, or during online meetings, or in administration.

Fortunately, there are so many opportunities to practice his teachings, because only through personal experience we can be able to sincerely share everything what we have learned.

Cookie Control Icon