Skip to content

Príležitosti nechať ísť | Opportunities to Let Go

Minulý rok bol pre mňa osobne veľmi intenzívny. Nikdy predtým som nebol tak vtiahnutý do činností našej organizácie ako počas obdobia pandémie. Veľa vecí sa podstatne zmenilo, zavreli sme skupiny, opustili centrá, osobné stretávanie sme presunuli sa do online priestoru a trénovali sami. Najskôr som sa musel na vzniknutej situácii prispôsobiť.

Veľmi oceňujem ako mi pomohli a pomáhajú sobotné stretnutia. Chanting mi pomohol skľudniť sa, nechať veci ísť, nestresovať sa aj keď som bol veľmi zaneprázdnený a pod tlakom, neobávať sa. Celkovo sa cítim viac uvoľnený. Snažím sa trénovať selfpractice počas celého dňa, consistency, selfdiscipline mi pomohli lepšie porozumieť ako na to. Predtým som rád cvičil zostavy, teraz sa to úplne otočilo a venujem sa hlavne donyu a toryu v menších dávkach, ale pravidelne počas celého dňa. Cítim oveľa lepšiu cirkuláciu a cítim sa dobre aj na konci pracovného dňa, čo predtým nebolo. Môžem urobiť viac a lepšie. Snažím sa vkladať practice do všetkého čo robím v osobnom živote.

Po roku časť ľudí odišla alebo prestali byť v kontakte, ale tí čo sme zostali vytvorili veľmi silné jadro organizácie. Cítim silu tejto skupiny. Sme oveľa silnejšia skupina lídrov, ktorá chce a je ochotná učiť sa a rozvíjať sa, ktorá chce pomáhať a je ochotná tvrdo pracovať. Učíme sa od seba, máme rôzne pohľady na vec, ale rešpektujeme sa navzájom a dôverujeme inštrukciám výboru FLK a ERC. Vidím, že sa rozvíjame a rastieme oveľa rýchlejšie ako predtým. Myslím, že sme pripravení znovu otvoriť, ale tiež rozumieme, že úroveň organizácie a naše porozumenie sa zmenilo, a že stretnutia/skupiny budú iné. Budeme trénovať umenia, ktoré nám zanechal majster Moy, a som presvedčený, že všetci naši lídri vedia, že to nie je len 108 pohybov.


Last year was very intense for me personally. I have never been so involved in the activities of our organization before like during the pandemic time. Many things changed significantly. First we had to close sessions, then we left our center, moved personal meetings to online space and started with self-practice. First, I had to adapt to the new situation.

I really appreciate how the weekly Zoom meetings helped and are helping me. So many opportunities for chanting calms me down, lets things go. I feel less stress even when I am very busy and under pressure. I recall in my mind “not to worry”. Overall, I feel more relaxed. I am trying to do self-practice all day. With consistency and self-discipline that helped me better understand how to do it. Before I liked to do many sets, but now it’s completely changed and I focus on donyu and toryu, not much, but regularly all day. I feel much better circulation, opening and I feel good even at the end of my working day, which was not the case before. I can do more and better. I am also trying to put practice and understanding what I learned into everything I do in my personal life.

After a year some people left or stopped being in touch with us, but those who remained created a very strong core of the organization. I really feel the power of this group. We are a much stronger group of leaders in training who want and are willing to learn and develop, who want to help and are working hard. We are learning from each other, we have different perspectives, but we respect each other and trust the FLK Board and ERC. I see that we are developing and growing much faster than before. I think we are ready to reopen, but we also understand that the level of organization and our understanding has changed and that the sessions will be different. We will practise the Taoist Tai Chi® arts left to us by Master Moy, which are very rich and deep, and I am sure that our leaders understand very well that it is not just 108 movements.

Cookie Control Icon