© 2017 Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland is een non-profit vrijwilligersorganisatie. Fung Loy Kok Taoist Tai Chi® en Fung Loy Kok® zijn geregistreerde handelsmerken van Certmark Holdings Co.Ltd.(Canada), gebruikt onder licentie.

Privacy Protocol Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland

Inleiding
De Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland moet bepaalde soorten gegevens van leden die in contact komen met de organisatie verzamelen en gebruiken om de liefdadige activiteiten te kunnen uitvoeren.  De Vereniging is de gegevensbeheerder. Deze persoonlijke informatie wordt naar behoren verzameld en verwerkt, zowel op papier als opgeslagen in een computer database, of op ander materiaal opgenomen. De bescherming is gewaarborgd onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2018.
De Vereniging gaat op een vertrouwelijke manier om met de persoonlijke gegevens en respecteert ieders privacy. Persoonlijke gegevens worden volgens de wet en op een correcte en zorgvuldige wijze verwerkt. De Vereniging streeft ernaar zo min mogelijk gegevens te verwerken. Waar mogelijk worden minder of geen gegevens verwerkt.

Welke informatie gebruiken we?
Over het algemeen verzamelt de Vereniging alleen contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres etc. Bankgegevens kunnen worden verzameld voor bepaalde financiële regelingen. Foto’s en video’s van leden kunnen worden gebruikt voor de  promotie van Taoïstische Tai Chi  kunsten. Promotie van Taoïstische Tai Chi  kunsten is een van de doelstellingen van de Vereniging die bepalend zijn voor het lidmaatschap. Leden worden in de gelegenheid gesteld om aan te geven dat zij niet willen worden gefotografeerd of gefilmd, maar worden erop gewezen dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om dit bij elk evenement aan de fotograaf/filmer kenbaar te maken.

Hoe wordt je informatie gebruikt?
De Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland verzamelt persoonsgegevens op rechtmatige gronden om te kunnen vaststellen dat men lid is van de Vereniging en ervoor te zorgen dat vanwege dit lidmaatschap men de gelegenheid krijgt om deel te nemen aan activiteiten en evenementen en voorts als een registratie van dat lidmaatschap. Voor leden kan een kennisgeving van komende evenementen  per e-mail worden toegezonden. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Hoe lang wordt je informatie bewaard?
Het bewaren van persoonsgegevens kan voor de Vereniging noodzakelijk zijn om haar taken juist uit te voeren of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Met wie delen we je informatie?
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, en door personen die verplicht zijn de privacy en vertrouwelijkheid te bewaren.
De Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland mag gegevens delen met andere aangesloten internationale organisaties die betrokken zijn bij de promotie en beoefening van Taoïstische Tai Chi™ kunsten, zoals het Fung Loy Kok Institute of Taoism. De gegevens worden voor de specifieke hierboven genoemde doeleinden verzameld en elk gebruik van deze gegevens is bedoeld voor deze doeleinden. Gegevens worden gedeeld als dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst gemaakt met de persoon of als de persoon hiervoor toestemming heeft gegeven. Alleen gegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt worden gedeeld.
In specifieke gevallen kunnen persoonsgegevens worden verwerkt en gedeeld met een derde partij zonder de toestemming van de persoon in het geval dat het noodzakelijk wordt geacht voor de bescherming van de vitale belangen van de persoon of iemand anders (bijv. als iemand een ongeluk heeft gehad en geen toestemming kan geven en de gegevens worden gedeeld voor onmiddellijke medische hulp).
Foto’s en video’s van leden die gebruikt worden voor de promotie van Taoïstische Tai Chi kunsten kunnen worden vertoond op TTC/FLK websites en sociale media en in andere publicaties totdat het niet langer binnen die context nuttig wordt geacht voor de promotie van Taoïstische Tai Chi kunsten.
Verder zijn er omstandigheden waarbij het is toegestaan gegevens te delen met een derde partij, zoals wanneer verwerking van gegevens nodig is als de organisatie een rechtsvordering uitvoert of ondersteunt, of wanneer een rechtbank handelt binnen de context van haar wettelijke rechtsbevoegdheid.

Je rechten en keuzes
De Vereniging zal je gegevens niet zonder toestemming gebruiken. Het lidmaatschap zal niet zonder instemming worden toegekend. Je hebt de volgende rechten:

Recht op informatie: je hebt het recht om de Vereniging te vragen of je persoonsgegevens worden verwerkt.

Recht op inzage:  je kunt de gegevens die we van je hebben bekijken.

Recht op correctie: je kunt een verzoek doen om onjuiste informatie te corrigeren

Recht om vergeten te worden: je hebt het recht om te vragen of de gegevens die van jou worden bewaard gewist en verwijderd worden

Recht om bezwaar te maken: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. De Vereniging zal gehoor geven aan dit verzoek tenzij er rechtmatige gronden zijn voor de verwerking.

Internationaal doorgeven van informatie
Persoonlijke informatie mag internationaal worden doorgegeven en veilig opgeslagen op een server. Onze ledendatabase bevindt zich momenteel in Nederland en we gebruiken ook servers in de Verenigde Staten van Amerika. De database in Nederland moet aan de AVG voldoen. De servers die we in de Verenigde Staten van Amerika gebruiken, worden beheerd door organisaties die deelnemen aan het Privacy Shield Framework en zijn ook verplicht te voldoen aan de AVG.

Contact:
General Manager Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland
Kantooradres: Mierloseweg 140, 5707 AS Helmond
E-mail:  bestuur@taoist.nl
Tel.nr:   0492 769032